ประวัติ ...
xxxxx xxxxx

xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
โทรศัพท์ : xx-xxxxxxx   อีเมล์ : xxxx@xxxxx.xxx
อื่น ๆ :
  Home Phone : xx-xxxxxxx 
  Mobile : xx-xxxxxxx 
  xxxx@xxxxx.xxx 
  xxxx@xxxxx.xxx 
  xxxx@xxxxx.xxx 
  xxxx@xxxxx.xxx 
ข้อมูลส่วนตัว
วันเกิด : 29/11/2539 อายุ : 23 ปี
น้ำหนัก : 75.00 ก.ก. เพศ : หญิง
ส่วนสูง : 159.00 ซ.ม. ศาสนา : พุทธ
เชื้อชาติ : ไทย สถานะภาพ : โสด
สัญชาติ : ไทย สถานะทางทหาร : ได้รับการยกเว้น
ตำแหน่งที่สนใจ
ตำแหน่ง : GSA ประเภทตำแหน่ง : Guest Relation Section
เงินเดือน : x,xxx บาท
ประเภทงาน : งานประจำ
สถานที่ทำงาน : ภูเก็ต จังหวัด : Phuket - ภูเก็ต
เริ่มงานได้ : 01/12/2562
ประวัติการศึกษา
1. จาก : xxxxxxxxxx คณะ : xxxxxxxxxx สาขา : xxxxxxxxxx
        xx/xx/xxxx : ถึง : xx/xx/xxxx เกรดเฉลี่ย : x.xx
2. จาก : xxxxxxxxxx คณะ : xxxxxxxxxx สาขา : xxxxxxxxxx
        xx/xx/xxxx : ถึง : xx/xx/xxxx เกรดเฉลี่ย : x.xx
3. จาก : xxxxxxxxxx คณะ : xxxxxxxxxx สาขา : xxxxxxxxxx
        xx/xx/xxxx : ถึง : xx/xx/xxxx เกรดเฉลี่ย : x.xx
ประวัติการทำงาน
1. ตำแหน่ง : xxxxxxxxxx เงินเดือน : xxxxx [xx/xx/xxxx : ถึง : xx/xx/xxxx]
        xxxxxxxxxx
     บริษัท xxxxxxxxxx
        xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx โทรสาร : xxxxxxxxxx
2. ตำแหน่ง : xxxxxxxxxx เงินเดือน : xxxxx [xx/xx/xxxx : ถึง : xx/xx/xxxx]
        xxxxxxxxxx
     บริษัท xxxxxxxxxx
        xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx โทรสาร : xxxxxxxxxx
3. ตำแหน่ง : xxxxxxxxxx เงินเดือน : xxxxx [xx/xx/xxxx : ถึง : xx/xx/xxxx]
        xxxxxxxxxx
     บริษัท xxxxxxxxxx
        xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx โทรสาร : xxxxxxxxxx
ความสามารถต่าง ๆ
ภาษาอังกฤษ : ฟัง : ดี พูด : ปานกลาง อ่าน : ปานกลาง เขียน : ปานกลาง
ภาษาไทย : ฟัง : ดีมาก พูด : ดีมาก อ่าน : ดีมาก เขียน : ดีมาก
ภาษาจีน : ฟัง : ดี พูด : ดี อ่าน : ปานกลาง เขียน : ปานกลาง
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย : - คำ/นาที ภาษาอังกฤษ : - คำ/นาที
ขับขี่ได้ : รถจักรยานยนต์
มีใบอนุญาติ : รถจักรยานยนต์
มีพาหนะ : รถจักรยานยนต์
แนะนำตัว :
ชื่อ นางสาวเกตน์นิภา ชูวงศ์ อายุ 23 ปี จบจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เคยไปแลกเปลี่ยนที่ มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน ประเทศจีน สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนได้ ปัจจุบันทำงานที่โรงแรมภูเก็ตไอแลนด์วิว ตำแหน่งทรัพยากรมนุษย์ หน้าที่ที่รับผิดชอบ 1.Check Time Attendance,ใบลาพนักงาน 2.ดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงาน 3.ดูแลเรื่องเอกสาร visa และ work permit พนักงาน 4.ทำเงินเดือน,เซอร์วิสชาร์จ,ประกันสังคม 5.ติดต่อหน่วยงานราชการ
6.งานกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงแรม
  http://www.PhuketJob.in.th