ประวัติ ...
xxxxx xxxxx

xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
โทรศัพท์ : xx-xxxxxxx   อีเมล์ : xxxx@xxxxx.xxx
อื่น ๆ :
  Home Phone : xx-xxxxxxx 
  Mobile : xx-xxxxxxx 
  xxxx@xxxxx.xxx 
  xxxx@xxxxx.xxx 
  xxxx@xxxxx.xxx 
  xxxx@xxxxx.xxx 
ข้อมูลส่วนตัว
วันเกิด : 10/10/2539 อายุ : 23 ปี
น้ำหนัก : 49.00 ก.ก. เพศ : หญิง
ส่วนสูง : 160.00 ซ.ม. ศาสนา : Buddhist
เชื้อชาติ : Thai สถานะภาพ : โสด
สัญชาติ : Thai สถานะทางทหาร : ได้รับการยกเว้น
ตำแหน่งที่สนใจ
ตำแหน่ง : Guest Service Agent ประเภทตำแหน่ง : Front Office
เงินเดือน : x,xxx บาท
ประเภทงาน : งานประจำ
สถานที่ทำงาน : Phuket จังหวัด : Phuket - ภูเก็ต
เริ่มงานได้ : 01/07/2562
ประวัติการศึกษา
1. จาก : xxxxxxxxxx คณะ : xxxxxxxxxx สาขา : xxxxxxxxxx
        xx/xx/xxxx : ถึง : xx/xx/xxxx เกรดเฉลี่ย : x.xx
2. จาก : xxxxxxxxxx คณะ : xxxxxxxxxx สาขา : xxxxxxxxxx
        xx/xx/xxxx : ถึง : xx/xx/xxxx เกรดเฉลี่ย : x.xx
3. จาก : xxxxxxxxxx คณะ : xxxxxxxxxx สาขา : xxxxxxxxxx
        xx/xx/xxxx : ถึง : xx/xx/xxxx เกรดเฉลี่ย : x.xx
ประวัติการทำงาน
1. ตำแหน่ง : xxxxxxxxxx เงินเดือน : xxxxx [xx/xx/xxxx : ถึง : xx/xx/xxxx]
        xxxxxxxxxx
     บริษัท xxxxxxxxxx
        xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx โทรสาร : xxxxxxxxxx
2. ตำแหน่ง : xxxxxxxxxx เงินเดือน : xxxxx [xx/xx/xxxx : ถึง : xx/xx/xxxx]
        xxxxxxxxxx
     บริษัท xxxxxxxxxx
        xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx โทรสาร : xxxxxxxxxx
3. ตำแหน่ง : xxxxxxxxxx เงินเดือน : xxxxx [xx/xx/xxxx : ถึง : xx/xx/xxxx]
        xxxxxxxxxx
     บริษัท xxxxxxxxxx
        xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx โทรสาร : xxxxxxxxxx
ความสามารถต่าง ๆ
ภาษาอังกฤษ : ฟัง : ดี พูด : ดี อ่าน : ดี เขียน : ดี
ภาษาไทย : ฟัง : ดีมาก พูด : ดีมาก อ่าน : ดีมาก เขียน : ดีมาก
Chinese : ฟัง : ปานกลาง พูด : ปานกลาง อ่าน : ปานกลาง เขียน : ปานกลาง
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย : 56 คำ/นาที ภาษาอังกฤษ : 38 คำ/นาที
ขับขี่ได้ : รถยนต์ รถจักรยานยนต์
มีใบอนุญาติ : รถจักรยานยนต์
มีพาหนะ : รถจักรยานยนต์
ความสามารถพิเศษ :
-Computer literacy
-I can swim
โครงการ ผลงาน เกียรติ หรือ อื่นๆ :
My senior project for graduation is "Appropriate English Expression used and problem solving when hotel receptionist dealing with guest complaints" which shows my interest and enthusiasm to work in hospitality work.
แนะนำตัว :
-Being service minded person
-Helpful, Cheerful
-Able to work in team
-Able to work under pressure condition, Being calm in crisis situation
-Well organized
-Hard working and learable person
  http://www.PhuketJob.in.th